Marsin monet kasvot

Miksi kirjoitan juuri Marsista? Vastausta miettiessäni huomaan Marsin transitoivan juuri natal-karttani Descendenttiä. Marsko siis itse asiassa valitsikin minut? Vaikka Mars onkin jo vanha tuttavuus, Marsin kasvot ovat yllättävän monipuoliset sen energioiden vetäessä psyykeä mukanaan aggressioiden aallonharjoilta depressioiden syvimpiin syövereihin.

Marsia voidaan verrata tuleen niin värinsä kuin ominaisuuksiensa puolesta. Oikealla tavalla käytettynä tuli on oiva apulainen luovuttaen lämpöä, valoa ja voimaa. Mutta väärällä tavalla ja väärässä paikassa käytettynä se on katastrofi. Tulen tapaan Marskaan ei ole hyvä tai paha vaan sen energiat ovat neutraalit ja ongelmat syntyvätkin nimenomaan energioita väärin käytettäessä.

MARS MYTOLOGIASSA

Sodan Jumala Marsiin liitetään aktiivisuus, rohkeus, vahvuus ja aggressiivisuus. Mytologisesti Marsilla on ollut roomalaisessa ja kreikkalaisessa kulttuurissa hiukan toisistaan poikkeava merkitys. Kreikkalaisten Ares liittyi tuhoavaan, sokeaan aggressioon kun taas roomalaisten Marsin edustama aggressiivisuus oli järjestyneempää omaten yhteyksiä myös myös maanviljelykseen, kevääseen ja hedelmällisyyteen. Se edusti myös kykyä syvimmän olemuksen ilmentämiseen ja oman totuuden seuraamiseen. Voimmekin valita, kumpaa Mars-prinsiippiä päätämme itsessämme ilmentää. Olemmeko tuhoavia vai rakentavia?

AGGRESSION KAKSI PUOLTA

Aggressiivisuus ei ole pelkästään negatiivinen asia. Positiivinen aggressio on vahva, elämässä eteenpäin vievä voima, joka antaa mahdollisuuden kasvaa ja saavuttaa päämääriä. Marsin energiat mahdollistavat uusien asioiden oppimisen. Meillä on valta sanoa vastaan tuleville asioille "kyllä" tai "ei", joka on välttämätöntä voidaksemme kasvaa itsenäisiksi ja irtaantua ihmisistä, jotka yrittävät hallita tai ylisuojella meitä.

Sisäinen taistelijamme, Marsin, kieltäminen sen tuhoavan, itsekeskeisen tai vaateliaan puolen vuoksi vaarantaa kosketuksemme sen puolemme kanssa, joka haluaa laajentua ja kasvaa. Kaksijakoinen suhtautumisemme aggressioon alkaa jo lapsena. Tarvitsemme aggressiota voidaksemme irrottautua vähitellen vanhemmistamme ja kasvaa rohkeiksi ja itsenäisiksi. Samanaikaisesti osa sisimmästämme kuitenkin pelkää tuhovoimaamme. Pelkäämme, että pystymme tuhoamaan läheisemme omalla voimallamme.

Pelätessämme aggressiivisuuden kielteiseksi kokemiamme puolia, tukahdutamme siten vahvan sisäisen voimavaramme, jolloin energia kääntyy sisäänpäin hyökäten omaa elimistöämme vastaan. Seurauksena voi olla mm. sydänongelmia, ihottumia, seksuaalisia ongelmia ja vatsavaivoja. Myös depressio voidaan nähdä estettynä energiana.

MARS ASTROKARTALLA

Huone, jossa Mars syntymäkartalla sijaitsee, samoin kuin huone, jonka kärjellä on Oinaan merkki, ilmaisevat ne elämänalueet, joissa luonnostaan ilmennämme Marsin edustamaa tahtoa ja toimintatarmoa saaden asiat alulle. Marsin merkkisijainti taas antaa viitteitä tavoistamme toimia. Mars Oinaassa käyttäytyy eri tavalla kuin Mars Kaloissa. Ei kuitenkaan ole olemassa heikkoa tai vahvaa Marsin merkkiä, vain eri tavalla toimivia. Siinä missä yksi valitsee toimintatavakseen kyyneleet ja toinen päättää hyökätä, kolmas keskittyy kulissientakaiseen toimintaan päämääriinsä päästäkseen.

Elementtien tasolla ilmamerkissä sijaitsevalla Marsilla voi olla vaikeuksia vihan ilmaisemisessa johtuen taipumuksesta älyllistää asioita. Mars vesimerkissä pyrkii ymmärtämään ja hyväksymään kaikenlaiset tunteet, myös toisten vihamieliset tunteet. Tulimerkkisen Marsin luontevin tapa konfliktitilanteessa on toimia ja hyökätä takaisin kun taas maamerkkinen Mars mieluummin odottelee tilanteen rauhoittumista.

Marsin aspektit kuvaavat niitä keinoja, joita helposti valitsemme avuksemme yrittäessämme käyttää voimaamme ja ohjailla elämäämme. Haastavat aspektit kuvaavat oppiläksyjä oman voiman käytössä. Esimerkiksi haastavassa aspektissa Kuuhun, Venukseen tai Neptunukseen Mars heittää eteemme ongelman tasapainottaa itsenäisyyden ja liittoutumisen tarpeet. Laajentuminen ja kasvu riitelevät turvallisuudentarpeen kanssa.

MARS SUHTEESSA PLANEETTAKUMPPANEIHIN

Marsin ja Auringon maskuliinisessa kumppanuudessa vallitsee parhaimmillaan vahvuus, elinvoima ja aktiivisuus, pahimmillaan tyrannius ja ylivahvuus. Feminiininen Kuu on Marsille vieras kumppani, etenkin haastavassa aspektissa, tunteiden ja toiminnan joutuessa helposti törmäyskurssille keskenään. Ongelmallinen suhde naissukupuoleen voi näkyä kartalla Kuun ja Marsin neliöstä. Kuu-Mars oppositio altistaa projektoimaan omat tuntemukset toisiin kokiessamme ulkopuolelta tulevan voiman olevan helpompi käsitellä kuin sen sisäisen voimamme, jonka kanssa emme ole sovussa. Sitä, mitä emme itsestämme löydä tai hyväksy, vedämme itseemme muualta. Marsin ja Venuksen keskinäiset, kovat kuviot haastavat etsimään elämässä tasapainoa yksilöllisyyden ja liittoutumisen tarpeiden välillä tunteiden vaihdellessa rakkaudesta vihaan. Helpommat aspektit auttavat ilmentämään itseä suhteessa toiseen niin, että toiseen voi sulautua omaa voimaa kadottamatta.

Marsin ja Jupiterin haastavat kuviot voivat altistaa fanaattisuuteen. On kuin olisi tunne siitä, että jokin korkeampi voima puhuu itsen kautta oikeuttaen sitten oman toiminnan. Positiivisimmillaan Mars-Jupiter voi houkutella fyysisen ja psyykkisen maailmankuvan laajentamiseen. Saturnuksen haastava liitto Marsin kanssa kertoo omien voimien epäilemisestä jolloin Marsia ilmennetään usein epäsuorasti. Elämä voi olla jatkuvaa pään seinään hakkaamista toiminnan ja rajoitusten vääntäessä alati kättä. Etenkin oppositiossa henkilö voi tuntea jonkun toisen vastustavan häntä vaikka pahin vastustaja löytyy itse asiassa peilistä. Saturnuksen ja Marsin helpompi kuvio taas mahdollistaa järkevän toiminnan realiteettien rajoissa.

Mars ja Uranus edustavat molemmat aktiivisia, maskuliinisia energioita kertoen tarpeesta tuottaa tai ilmaista jotain, joka on yksilöllistä ja ainutlaatuista. Ongelmana voikin energian puutteen sijasta olla energialatausten rakentava kohdistaminen. Jos vahvat energiat kääntyvät sisäänpäin, vaarana on erilaiset hermoston ongelmat, sairaudet ja depressio. Erityisesti Marsin ja Uranuksen haastavat aspektit tuovat haasteen hyväksyä oma vahvuus kun taas Marsin ja Uranuksen oppositio usein saattaa etsimään elämään henkilöitä, jotka ilmentävät sitä vahvuutta, joka on vielä itselle vieras.

Neptunus ja Mars ovat erityyppiset kumppanit. Siinä missä Mars korostaa yksilöllisyyttä, Neptunuksen energiat ajavat kohti rajojen liukenemista ja kaikkinaiseen yhteyteen palaamista. Neptunuksen ja Marsin liitto voikin altistaa uhrautumaan tai nousemaan Marsin fyysisten tai eläimellisten voimien yläpuolelle vaikkapa uskonnollisuuden avulla. Käsitys omasta voimasta voi hämärtyä. Positiivisimmillaan Marsin ja Neptunuksen kontakti kuvaa inhimillisyyttä, ymmärtäväisyyttä ja sensitiivisyyttä.

Pluton koskettaessa kartalla Marsia, elämän aikana on työstettävä yhä uudestaan omaa tapaa ilmaista Mars-prinsiippiä, joka voi olla liian dominoiva, voimakastahtoinen tai jopa väkivaltainen. Marsin ja Pluton aspektit ovat monesti kahtiajakoisia. Marsillahan on sekä Oinaan edustama maskuliininen puoli että Skorpionin edustama feminiininen puoli. Siinä missä Oinas haluaa valloittaa maailman, Skorpionin intensiivisimmät kamppailut käydään sisäisessä maailmassa. Siksi Mars-Pluton edustama vahvuus voi kääntyä joko ulospäin tai hyökkäykseksi omaa sisintä vastaan.

HYVÄKSY MARSISI

Jos pelkäämme liikaa Marsiin liittyvän aggressiivisuuden kielteisiksi kokemiamme puolia, tukahdutamme vahvan sisäisen voimavaramme. Heitämme tällöin vapaaehtoisesti oman elämämme ohjakset pois käsistämme. Kun estämme Marsiamme toimimasta, estämme oman mahdollisuutemme kehittyä, pitää puolemme, laajentaa polkujamme ja saavuttaa potentiaalimme henkisessä kehityksessämme. Hyväksy siis Marsin kaikki kasvot, sillä jokaisella niistä on oma tehtävänsä.

Lähde: Liz Greene & Howard Sasportas: Dynamics of the Unconscious -

Seminars in Psychological Astrology Volume 2


- Heli